پیام خراسان

آخرين مطالب

تصویب لایحه اصلاح و متمم بودجه سال 98 شهرداری مشهد اجتماعي

تصویب لایحه اصلاح و متمم بودجه سال 98 شهرداری مشهد
  بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی در جلسه امروز شورای شهر مشهد لایحه اصلاح و متمم بودجه سال 98 شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری مشهد به تصویب رسید.

در هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، لوایح اصلاح و متمم بودجه سال 98 شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری مشهد به تصویب رسید.
اصلاح و متمم بودجه سال 98 شرکت بهره‌برداری قطارشهری
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 شرکت بهره‌برداری قطارشهری که از حیث منابع به مبلغ 2,114,215,249,000 (دو هزار و صد و چهارده میلیارد و دویست و پانزده میلیون و دویست و چهل و نه هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 2,114,215,249,000 (دو هزار و صد و چهارده میلیارد و دویست و پانزده میلیون و دویست و چهل و نه هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 47 درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:
تبصره 1 : شهرداری مشهد مقدس مکلف است با توجه به افزایش نرخ بنزین و تغییر محسوس در تقاضای مسافربری قطارشهری، همچنین تکمیل خط 2، گزارش تحلیلی تغییرات مسافر در خطوط قطار شهری را ظرف مدت سه ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
تبصره 2: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد مقدس بوده و شهرداری مشهد (شرکت بهره‌برداری قطارشهری) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه که از حیث منابع به مبلغ 111.104.185.000 (صد و یازده میلیارد و یکصد و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 111.104.185.000 (صد و یازده میلیارد و یکصد و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 19 درصد افزایش داشته است) با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:
تبصره 1: شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه) مکلف است، آخرین وضعیت اجرای طرح محدوده‌های زمانی و مکانی حمل‌ونقل بار درون‌شهری (مشکلات و موانع موجود، میزان استقبال و ....) را ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
تبصره 2: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد مقدس بوده و شهرداری مشهد مقدس (سازمان حمل‌ونقل بار درون‌شهری و حومه) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 شرکت ترافیک هوشمند الیت
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 شرکت ترافیک هوشمند الیت که از حیث منابع به مبلغ 707,223,905,000 (هفتصد و هفت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و نهصد و پنج هزار) ریال و از حیث مصارف مبلغ 707,223,905,000 (هفتصد و هفت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون و نهصد و پنج هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 11 درصد افزایش داشته است) با رعایت تبصره‌ زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:
تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (شرکت ترافیک هوشمند الیت) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 سازمان حمل‌ونقل و ترافیک
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان حمل‌ونقل و ترافیک که از حیث منابع به مبلغ 1,126,512,615,000 (یک هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و ششصد و پانزده هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 1,126,512,615,000 (یک هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و پانصد و دوازده میلیون و ششصد و پانزده هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه سال 1398 به میزان 128 درصد افزایش داشته است) با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:
تبصره 1: شهرداری مشهد (سازمان حمل و نقل و ترافیک) مکلف است، با توجه به اجرای پروژه حق تقدم عابر پیاده در سطح شهر و لزوم فرهنگ‌سازی و اعمال قانون بعد از اجرای زیرساخت‌های مربوط این طرح، ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه، برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندی و همچنین اعمال قانون در این حوزه را، جهت اخذ تأییدیه کمیسیون مشترک فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه و عمران، حمل‌ونقل و ترافیک، به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
تبصره 2: شهرداری مشهد (سازمان حمل و نقل و ترافیک) مکلف است، با توجه به انجام طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر و همچنین در دست بررسی بودن طرح‌هایی از جمله مدیریت ترافیک در هسته مرکزی، ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، نسبت به بازنگری طرح ترافیک محدوده مرکزی اقدام و موارد را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره 3: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد(سازمان حمل‌ونقل و ترافیک) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 سازمان اتوبوس‌رانی
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان اتوبوس‌رانی که از حیث منابع به مبلغ 4,478,287,428,000 (چهار هزار و چهارصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 4,478,287,428,000 (چهار هزار و چهارصد و هفتاد و هشت میلیارد و دویست و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 13 درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:
تبصره 1: شهرداری مشهد (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، نسبت به اثرسنجی اجرای مسیرهای ویژه فرار در محور فردوسی- قرنی اقدام و نتایج آن را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.
تبصره 2: شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوس‌رانی) مکلف است، نسبت به بررسی تغییرات تقاضای سفر با اتوبوس (تحت تاثیر افزایش قیمت بنزین و سایر پارامتر های موجود) اقدام و گزارش تحلیلی مربوط را ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.
تبصره 3: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد مقدس (سازمان اتوبوسرانی) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی که از حیث منابع به مبلغ 238,767,827,000 (دویست و سی و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و هفت میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 238,767,827,000 (دویست و سی و هشت میلیارد و هفتصد و شصت و هفت میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 96 درصد افزایش داشته است) با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:
تبصره 1: شهرداری مشهد (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی) مکلف است، برنامه‌ای برای حمایت از تاکسی‌های تلفنی و اینترنتی محلی در مقابل تاکسی‌های اینترنتی را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره 2: شهرداری مشهد مکلف است، گزارش اجرای تبصره اختصاصی بودجه سال 1398 سازمان تاکسی‌رانی را ( با موضوع پرداخت وجوه حاصل از عوارض سالیانه وصولی خودروهای فعال در بخش حمل‌ونقل سبک شهری به این سازمان به تفکیک تاکسی، سرویس مدرسه، آژانس و ....)، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارائه نماید.
تبصره 3: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 سازمان پایانه‌های مسافربری
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان پایانه‌های مسافربری که از حیث منابع به مبلغ 519,409,125,000 (پانصد و نوزده میلیارد و چهارصد و نه میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار) ریال و از حیث مصارف به مبلغ 519,409,125,000 (پانصد و نوزده میلیارد و چهارصد و نه میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 18 درصد افزایش داشته است) با رعایت تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر به تصویب رسید:
تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان پایانه‌های مسافربری) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 1398 شرکت قطارشهری
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 شرکت قطارشهری، که در بخش منابع به مبلغ 4,804,603,322,000 (چهار هزار و هشتصد و چهار میلیارد و ششصد و سه میلیون و سیصد و بیست و دو هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ 4,804,603,322,000 (چهار هزار و هشتصد و چهار میلیارد و ششصد و سه میلیون و سیصد و بیست و دو هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 34 درصد کاهش داشته است) است، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره 1: شهرداری مشهد (شرکت قطارشهری) مکلف است، به منظور افزایش بهره‌برداری از خطوط قطارشهری و افزایش ظرفیت سرویس‌دهی خطوط ریلی، گزارش اقدامات تامین 60 واگن سبک شهری (LRV) را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه، به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره 2: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (شرکت قطارشهری) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 سازمان عمران
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان عمران، که در بخش منابع به مبلغ 4,302,098,363,000 (چهار هزار و سیصد و دو میلیارد و نود و هشت میلیون و سیصد و شصت و سه هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ 4,302,098,363,000 (چهار هزار و سیصد و دو میلیارد و نود و هشت میلیون و سیصد و شصت و سه هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 618 درصد افزایش داشته است) است، با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره 1: شهرداری مشهد (سازمان عمران) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه امور قرادادها، تمامی قراردادهای خود را در این سامانه ثبت و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
تبصره 2: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان عمران) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 سازمان پارک‌ها و فضای سبز
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان پارک‌ها و فضای سبز، که در بخش منابع به مبلغ 1,597,759,282,000 (یک هزار و پانصد و نود و هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه و نه میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ 1,597,759,282,000 (یک هزار و پانصد و نود و هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه و نه میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار) ریال (که منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 22 درصد افزایش داشته است) است، با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان پارک‌ها و فضای سبز) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 سازمان میادین میوه و تره بار
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان میادین میوه و تره‌بار، که در بخش منابع به مبلغ 675,032,355,000 (ششصد و هفتاد و پنج میلیارد و سی و دو میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ 675,032,355,000 (ششصد و هفتاد و پنج میلیارد و سی و دو میلیون و سیصد و پنجاه و پنج هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 42 درصد کاهش داشته است) است، با لحاظ تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره 1: شهرداری مشهد (سازمان میادین میوه و تره‌بار) مکلف است، در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1399، گزارش اقدامات و برنامه‌های سازمان در خصوص ساماندهی دکه‌های مطبوعات را به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره 2: شهرداری مشهد (سازمان میادین میوه و تره بار) مکلف است، گزارش کاملی از درآمدها و هزینه‌های سازمان را در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1399 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره 3: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان میادین میوه و تره‌بار) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 سازمان مدیریت پسماند
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان مدیریت پسماند، که در بخش منابع به مبلغ 2,121,065,041,000 (دو هزار و یکصد و بیست و یک میلیارد و شصت و پنج میلیون و چهل و یک هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ 2,121,065,041,000 (دو هزار و یکصد و بیست و یک میلیارد و شصت و پنج میلیون و چهل و یک هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 45 درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان مدیریت پسماند) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی، که در بخش منابع به مبلغ 4,310,104,805,000 (چهار هزار و سیصد و ده میلیارد و یکصد و چهار میلیون و هشتصد و پنج هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ 4,310,104,805,000 (چهار هزار و سیصد و ده میلیارد و یکصد و چهار میلیون و هشتصد و پنج هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 68 درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان آتش‌نشانی و خدمات‌ایمنی) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح بودجه سال 98 شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت‌حوض
«ماده واحده: اصلاح بودجه سال 1398 شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت‌حوض، که در بخش منابع به مبلغ 146,389,422,000 (یکصد و چهل و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ 146,389,422,000 (یکصد و چهل و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 18 درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره 1: با توجه به عدم اجرای تبصره 3 مصوبه شماره 7690/98/5/ش مورخ 01/05/98 آلبوم تفریغ بودجه سال 1397 در موعد مقرر و نظر به اینکه طرح جامع و تفصیلی محدوده گردشگری هفت‌حوض پس از گذشت دو سال از فعالیت شورای اسلامی شهر مشهد، تعیین تکلیف نشده و این امر باعث عدم جذب سرمایه بخش خصوصی شده است، لذا ضمن تذکر، شهرداری موظف می‌گردد ظرف مدت سه ماه در خصوص مکانیزم تهیه طرح و انخاب مشاور و عقد قرارداد ترجیحا از طریق برگزاری مسابقه ایده‌پردازی با هماهنگی و تایید کمیسیون ماده 5 و در قالب دستورالعمل مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید.
تبصره 2: شهرداری مشهد (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) موظف است با توجه به عدم اجرای تبصره 4 مصوبه شماره 7690/98/5/ش مورخ 01/05/98 آلبوم تفریغ بودجه سال 1397 شرکت مذکور، نسبت به ارایه طرح‌هایی که در چارچوب طرح جامع و شفاف است و از طریق فراخوان جذب سرمایه‌گذار به بخش خصوصی واگذار نماید.
تبصره 3: شهرداری مشهد (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت حوض) موظف است، اسناد و مدارک مربوط به آنالیز پیمان کارکنان بویژه فصلی فضای سبز را در زمان بررسی لایحه بودجه سال 99 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره 4: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت‌حوض) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 سازمان فردوس‌ها
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 سازمان فردوس‌ها، که در بخش منابع به مبلغ 692,283,620,000 (ششصد و نود و دو میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون و ششصد و بیست هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ 692,283,620,000 (ششصد و نود و دو میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون و ششصد و بیست هزار) ریال ( منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 6 درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان فردوس‌ها) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح بودجه سال 98 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
«ماده واحده: اصلاح بودجه سال 1398 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، که در بخش منابع به مبلغ 910,547,831,000 (نهصد و ده میلیارد و پانصد و چهل و هفت میلیون و هشتصد و سی و یک هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ 910,547,831,000 (نهصد و ده میلیارد و پانصد و چهل و هفت میلیون و هشتصد و سی و یک هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 10 درصد افزایش داشته است) است، با لحاظ تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح بودجه سال 98 سازمان زمین و مسکن
«ماده واحده: اصلاح بودجه سال 1398 سازمان زمین و مسکن، که در بخش منابع به مبلغ 3,607,904,085,000 (سه هزار و شصت و هفت میلیارد و نهصد و چهار میلیون و هشتاد و پنج هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ 3,607,904,085,000 (سه هزار و شصت و هفت میلیارد و نهصد و چهار میلیون و هشتاد و پنج هزار) ریال ( منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 3 درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره 1: با توجه به عدم اجرای تبصره‌های 1 و 2 اختصاصی بودجه مصوب سال1398 این سازمان (در موضوعات ساماندهی اراضی بزرگ مقیاس و سهم خدمات بابت ورود به محدوده)، ضمن تذکر به شهرداری، شهرداری مشهد (سازمان زمین و مسکن) مکلف است، نسبت به تسریع در اجرای تباصر مذکور اقدام و گزارش اقدامات را تا پایان سال 1398 به شورای اسلامی شهر مشهد ارایه نماید.
تبصره 2: با توجه به اقدامات صورت گرفته در اجرای تبصره سه اختصاصی بودجه مصوب سال1398 این سازمان (در موضوعات اخذ سند مالکیت اراضی متعلق به شهرداری)، ضمن تاکید بر پیگیری و تسریع در اجرای تبصره مذکور، شهرداری مشهد مقدس (سازمان زمین و مسکن) مکلف است، نسبت به نهایی نمودن موضوع و ارایه گزارش تا پایان سال 1398 به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس اقدام نماید.
تبصره 3: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان زمین و مسکن) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح بودجه سال 98 سازمان فرهنگی و اجتماعی
«ماده واحده: اصلاح بودجه سال 1398 سازمان فرهنگی و اجتماعی، که در بخش منابع به مبلغ 1,952,902,111,000 (یک هزار و نهصد و پنجاه و دو میلیارد و نهصد و دو میلیون و یکصد و یازده هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ 1,952,902,111,000 (یک هزار و نهصد و پنجاه و دو میلیارد و نهصد و دو میلیون و یکصد و یازده هزار) ریال (منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 49 درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (سازمان فرهنگی و اجتماعی) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
اصلاح و متمم بودجه سال 98 شرکت نمایشگاه بین‌المللی
«ماده واحده: اصلاح و متمم بودجه سال 1398 شرکت نمایشگاه بین‌المللی، که در بخش منابع به مبلغ 283,344,281,000 (دویست و هشتاد و سه میلیارد و سیصد و چهل و چهار میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار) ریال و در بخش مصارف به مبلغ 283,344,281,000 (دویست و هشتاد و سه میلیارد و سیصد و چهل و چهار میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار) ریال ( منابع و مصارف نسبت به بودجه مصوب سال 1398 به میزان 13 درصد افزایش داشته است) است، با رعایت تبصره‌های زیر و به شرح آلبوم پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تصویب شد:
تبصره 1: شهرداری مشهد (شرکت نمایشگاه بین‌المللی مشهد) مکلف است، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این مصوبه، نسبت به استقرار، راه‌اندازی و استفاده از سامانه‌های مرتبط با امور برنامه و بودجه، قراردادها، صورت وضعیت، کنترل پروژه و ... اقدام و گزارش آن را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره 2: شهرداری مشهد (شرکت نمایشگاه بین‌المللی) مکلف است، با توجه به عدم ثبت قراردادها در سامانه امور قرادادها، تمامی قراردادهای خود را در این سامانه ثبت و رونوشتی از آن را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.
تبصره 3: در صورت مغایرت اعتبارات پروژه‌های تفویضی با بودجه مصوب شهرداری، ملاک عمل، بودجه شهرداری مشهد بوده و شهرداری مشهد (شرکت نمایشگاه بین‌المللی) مکلف است، گزارش عملکرد موارد مغایر را در پیوست لایحه تفریغ بودجه سال 1398 به شورای اسلامی شهر ارایه نماید».
انتهای پیام


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اجرای پانزده پروتکل با نگرش بومی برای کنترل محیطی کرونا در کیش

12 باشگاه ورزشی متخلف خراسان رضوی لغو پروانه شدند

زوج خیر قوچانی حامی تحصیلی پنج معلول شدند

منتظر واقعی امیال نفسانی خود را در زندان ولایت حبس می‌کند

دمای هوا در کوسه شیروان به 11درجه سانتیگراد زیرصفر رسید

بانوان روستای علی‌آباد در بجنورد روزانه هزار ماسک تولید می‌کنند

میانگین بارندگی در جنوب غرب خراسان رضوی افزایش یافته است

60 درصد حجم سازه‌های آبخیزداری خراسان ‌جنوبی آبگیری شد

6 هزار زندانی خراسان رضوی به مرخصی نوروزی رفتند

214 هزار ماسک در کارگاه‌های فنی و حرفه ای خراسان جنوبی تولید شد

جشن نیمه شعبان در پایتخت معنوی ایران؛ متفاوت و همدلانه

وضعیت خراسان رضوی همچنان قرمز است

ذخیره آب در بندهای تایباد افزایش یافت

804 شغل در بخش کشاورزی خراسان شمالی ایجاد شد

خراسان شمالی با بیش از 29 هزار نام مهدی

20 ثانیه تا مرگ کرونا

خیز خراسان رضوی در کشت گلخانه‌ای برای جهش تولید

1700 بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری خراسان رضوی

20 درصد دانش آموزان کاشمری به آموزش مجازی دسترسی ندارند

با تصویب شورای عالی کار ؛ حدقل دستمزد کارگران 21 درصد برای سال 99 تعیین شد

بازگشت به شرایط عادی در گرو مشارکت فعال مردم است

امنیت و اقتدار ایران اسلامی حاصل تلاش بی وقفه سربازان گمنام امام زمان(ع) است

توزیع 40 هزار ماسک جراحی در خراسان شمالی

وظیفه ما مبارزه با استکبار برای زمینه‌سازی ظهور است

تداوم تعطیلی مترو و اتوبوس مشهد تا اطلاع ثانوی

پخش دعای فرج امام زمان (عج) از حرم مطهر رضوی

بارش برف در جاده‌های خراسان رضوی ادامه دارد

اقامت بیش از یک‌میلیون مسافر در خراسان شمالی در سال گذشته

واحد پیله خشک کنی و ابریشم کشی راز و جرگلان برای خرید پیله ابریشم با کمبود اعتبار مواجه است

پیشکسوت نجات غریق خراسان رضوی درگذشت

مردم به شهرداری برای جلوگیری از شیوع کرونا کمک کنند

ریکلسیشن یا تن آرامی تکنیکی برای تمرکز صحیح ذهن

بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدنی عامل مهمی برای کنترل ویروس کرونا در کیش

اعلام ساعت کار بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در کیش

حوزه بهداشت و درمان موافق بازگشایی زودهنگام مدارس نیست

جاده‌های جوین و جغتای در خراسان رضوی برف‌روبی شد

حرکت کاروان‌های شادی مهدوی در خراسان شمالی

مهریه حمایتی آغازی متفاوت برای زوج قوچانی

امنیت جامعه مرهون همت سربازان گمنام امام زمان (عج) است

ارائه آخرین گزارش‌ها از وضعیت استان در مقابله با ویروس کرونا

300 کیلومتر مربع رفع آلودگی در استان‌های خراسان

امام جمعه بیرجند دومین سالگرد شهید مدافع حرم را تلفنی گرامی داشت

آماده‌سازی حرم رضوی برای پساکرونا

کرونا فرصتی برای حفاظت محیط زیست فراهم کرد

زیارت امام رئوف از راه دور

20 میلیارد ریال برای مبارزه با آفت ملخ در مراتع خراسان شمالی نیاز است

سانحه رانندگی در جاده مشهد 6 مصدوم داشت

هزینه جشن نیمه شعبان در خراسان رضوی به نیازمندان اختصاص یافت

تسلیت امام جمعه بیرجند در دومین سالگرد شهید مدافع حرم خراسان جنوبی

برنامه‌های صدا و سیمای خراسان رضوی در نیمه شعبان تشریح شد